go.phot.re

Bí quyết tạo dựng thương hiệu từ diễn giả :Danny Võ - Bài viết trên báo Kết Nối Doanh Nhân

Bí quyết tạo dựng thương hiệu từ diễn giả :Danny Võ - Bài viết trên báo Kết Nối Doanh Nhân
“Thương hiệu cá nhân là những gì lưu vào tâm trí của người khác về bạn khi không có mặt trong căn phòng đó”.“Thương hiệu cá nhân là những gì lưu vào tâm trí của người khác về bạn khi không có mặt trong căn phòng đó”.“Thương hiệu cá nhân là những gì lưu vào tâm trí của người khác về bạn khi không có mặt trong căn phòng đó”.